Jesteś tutaj > Informacja ogólna > Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej > Działanie 6.2 PO KL
        Działanie 6.2 – „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” otwiera perspektywę osobom chcącym założyć własne przedsiębiorstwo, a nie posiadającym środków finansowych. Jego głównym celem jest bowiem promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

        Podstawowym typem operacji, realizowanym w ramach Działania 6.2 jest wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Koncentruje się ono głównie na tych grupach, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji i doświadczają największych barier związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku. Odbiorcami wsparcia mogą być jednak tylko te osoby, które  w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej. Grupami docelowymi są w szczególności:
  • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat;
  • kobiety, w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci; 
  • osoby do 24 roku życia; 
  • osoby niepełnosprawne; 
  • osoby po 50 roku życia; 
  • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

        Projekty, realizowane w ramach Działania 6.2 przewidują kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych bądź zagrożonych bezrobociem, a także osób pracujących, poprzez organizowanie wsparcia merytoryczno-szkoleniowego z zakresu prowadzenia własnej firmy, przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz udzielenie wsparcia pomostowego. Wychodzą one naprzeciw głównym problemom województwa w dziedzinie bezrobocia i niedostatecznej liczby miejsc pracy poprzez promocję idei samozatrudnienia i przedsiębiorczości.

        Pierwszym z instrumentów wsparcia jest doradztwo indywidualne lub grupowe oraz szkolenia pozwalające na uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. z zakresu pisania biznes planu, rejestracji firmy. Doradztwo z kolei stanowi ważną część projektu i powinno odpowiadać indywidualnym potrzebom uczestników projektu oraz przewidywać zarówno konsultacje tematyczne jak i indywidualną pomoc ad hoc.

       Kolejnym instrumentem, po zakończeniu szkoleń, jest przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. zł (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), dla tych osób, które opracują najlepszy biznes plan i zarejestrują działalność gospodarczą. Dofinansowanie powinno być pomocą dla przedsiębiorcy, a przede wszystkim powinno służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowej firmy (np. zakupu składników majątku trwałego).

        Wsparcie pomostowe obejmuje kwotę wypłacaną miesięcznie w wysokości nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji i jest udzielane miesięcznie w okresie do 6 miesięcy, lub w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Łączy się z tym również doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (dla osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ramach danego projektu). Gdy przedsiębiorca nie będzie generował zysków na początku swej działalności, dzięki wsparciu pomostowemu nie będzie się niepokoił o sfinansowanie obowiązkowych opłat związanych z prowadzeniem firmy w pierwszym okresie jej istnienia, takich jak np. składki ZUS.

        Dotacja inwestycyjna, jak i wsparcie pomostowe stanowią pomoc bezzwrotną pod warunkiem, że działalność gospodarcza powstała przy ich udziale utrzyma się na rynku minimum rok, co więcej osoba, która ubiega się o dotację nie naruszy wymogów określonych w umowie z instytucją finansującą. W przeciwnym razie uczestnik projektu zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty. Uczestnicy projektów zobowiązani są do zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu.

Dotacje wypłacane są przez tzw. „operatorów wsparcia”, tj. instytucje wybierane co roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w trybie konkursowym. Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji powinny więc poczekać na rozstrzygnięcie konkursu oraz podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie a wybranym podmiotem. W dalszej kolejności, kontaktując się z właściwym operatorem, można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące m.in. warunków udziału w projekcie, terminu rekrutacji, regulaminów i wymaganych do złożenia na etapie rekrutacji dokumentów.

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie podpisał w 2012 r. umowy o dofinansowanie projektów dotacyjnych w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z następującymi podmiotami (tzw. operatorami wsparcia):

Operator wsparcia
Dane teleadresowe
 Tytuł projektu
Powiaty obejmowane
wsparciem
Nidzicka Fundacja
Rozwoju "NIDA"
 ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
tel. 89 625 36 51
nida@nida.pl
www.nida.pl
 Własny biznes
- sposób na życie II
nidzicki,
szczycieński,
mrągowski
Powiatowy Urząd Pracy
w Lidzbarku Warmińskim
 ul. Dębowa 8
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 767 33 39
sekretariat@puplidzbark.pl
www.puplidzbark.pl
 Twój biznes
- Twoja szansa
kętrzyński,
bartoszycki,
lidzbarski
Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości "ATUT"
 ul. Kościuszki 2,
14-100 Ostróda
tel. 89 646 79 57
sekretariat@atut.org.pl
www.dnb3.atut.org.pl
 Drogowskaz na
biznes III
działdowski,
iławski,
nowomiejski,
ostródzki
Powiatowy Urząd Pracy
w Giżycku
 ul. Gdańska 11
11-500 Giżycko
tel. 87 429 64 51
olgi@praca.gov.pl
www.gizycko.pup.gov.pl
 Przedsiębiorczość
- droga do sukcesu
węgorzewski,
giżycki,
piski
Powiat Ełcki
 ul. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
tel. 87 621 83 42
sekretariat@powiat.elk.pl
www.powiat.elk.pl
 Start w
Przedsiębiorczość
gołdapski,
olecki,
ełcki
Placówka Kształcenia
Zawodowego Katarzyna
Zacharska-Całka
Pl. Bema 1c
10-516 Olsztyn
tel. 89 539 11 10
pkz@pkz.olsztyn.pl
www.samsobieszefem.pl
 Sam sobie szefem
olsztyński,
miasto Olsztyn
Powiatowy Urząd Pracy
w Elblągu
 ul. Saperów 24
82-300 Elbląg
tel. 55 237 67 00
olel@up.gov.pl
 Szansa na start
elbląski,
braniewski,
miasto Elbląg


LINKI:
Newsletter
Zamów newsletter
Poleć znajomemu
Dotacje
Sonda
W związku z planowaną przez WUP Olsztyn organizacją szkoleń dla projektodawców, proszę wskazać tematykę szkoleń, w których Pan(i) chciał(a)by uczestniczyć?
zamówienia publiczne
pisanie projektów w ramach działań wdrażanych przez WUP
pomoc publiczna
zasady rozliczania finansowego projektów

Strona finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, tel. 89 522 79 00 fax. 89 522 79 01