Piątek, 31 października 2014, imieniny
Ustaw jako stronę główną | Dodaj do ulubionych
Polski English 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest instytucją gwarantującą wypłatę świadczeń pracownikom w sytuacji, gdy pracodawca jest niewypłacalny, w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1121 z późniejszymi zmianami). Wskazana ustawa reguluje zakres pomocy jaką pracownicy niewypłacalnego pracodawcy mogą otrzymać. Fundusz, w sytuacji spełnienia wszystkich niezbędnych przesłanek, wypłaca pracownikom następujące rodzaje świadczeń:

  1. Wynagrodzenie za pracę
  2. Wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
  3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy,
  4. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego,
  5. Odprawa pieniężna przysługująca na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  6. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,
  7. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 361 § 1 Kodeksu pracy,
  8. Dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy.  

Łączna kwota  świadczeń za okres jednego miesiąca nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wszelkich informacji dotyczących działalności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można uzyskać na stronie internetowej Funduszu: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.fgsp.gov.pl.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zadania Funduszu realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie – Biuro Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

 

prneml