Środa, 26 listopada 2014, imieniny Leona, Leonarda, Lesławy
Ustaw jako stronę główną | Dodaj do ulubionych
Polski English 

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy (FP) jest podstawowym instrumentem finansowym, wspierającym działania na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia. Jest to państwowy fundusz celowy, a jego dysponentem jest minister właściwy do sprawy pracy.


Ze środków Funduszu Pracy finansowane są tzw. aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu.


Formy aktywne mają za zadanie przywrócenie bezrobotnego na otwarty rynek pracy, pasywne zaś, rekompensują brak pracy i stanowią osłonę socjalną na czas pozostawania bez pracy (zasiłki).


Fundusz Pracy tworzony jest przede wszystkim na podstawie obowiązkowych składek, ustalanych od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.


Przychodami Funduszu są również między innymi: dotacje budżetu państwa oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów    finansowanych z Funduszu Pracy.


Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa, zaś ich przeznaczenie określa art. 108 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z dn. 1maja 2004,z późn. zmn.)


Limity środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ustalane są na poziomie kraju dla poszczególnych województw na podstawie algorytmu.


Rokrocznie Rada Ministrów wydaje stosowne rozporządzenie, określające szczegółowe zasady przekazywania przez dysponenta FP samorządom województw i powiatów, środków na finansowanie realizowanych zadań.


Środki na zasiłki dla bezrobotnych nie wchodzą w limity finansowe na działania związane z łagodzeniem skutków bezrobocia  i są uzależnione od aktualnej w danym okresie liczby bezrobotnych. Poszczególne powiaty otrzymują środki na działania osłonowe (zasiłki), doraźnie, według faktycznych potrzeb.

 

Podmiot udostępniający:Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Autor:Barbara Seroka-Piotrowska
Udostępnił:Marcin Fuśnik2011-03-22 14:00:05
Wytworzył:Marcin Fuśnik2011-03-22 14:05:28
Modyfikował:Jan Kowalski2012-02-29 08:40:41
pdfprneml